میکسر توین شفت

در اين نوع ميكسرها دو شفت موازي كه داراي بازو و پره هاي همزن از جنس مقاوم در مقابل سايش ميباشند در خلاف جهت هم چرخيده و مواد مورد ميكس را به مركز مي كشند و باعث ايجاد يك جريان گردابي در درون ميكسر مي گردند كه به يكنواخت و هموزن شدن مواد و كاهش زمان ميكس مي انجامد.

میکسر توین شفت
میکسر توین شفت
میکسر توین شفت