پن میکسر

پن میکسر های این شرکت در ظرفیتهای 500 لیتری و 1000 لیتری ساخته شده و در رعایت استحکام آنها حداکثر دقت مبذول میگردد.

پن میکسر