ماسه شورها

ماسه شورها جهت تميز و برطرف نمودن خاك و آلودگي از ماسه در خط توليد مصالح قرار ميگيرند بدنه محكم و آب بندي و استفاده از فولادهاي آلياژي مقاوم در مقابل سايش كار اين ماسه شورها را قابل اعتماد نموده است. ماسه شورها در پروژه هاي راه سازي، صنعت و سدسازي و ساختمان كاربرد زيادي دارند.

ماسه شورها
ماسه شورها
ماسه شورها